Porovnání zájezdů

Obchodní podmínky cestovní agentury Impuls

Obchodní podmínky

Vladimíra Houšťavová cestovní agentura Impuls
Lomená 1407/5, 742 21 Kopřivnice
IČO: 69577404

I. Úvod

Vladimíra Houšťavová cestovní agentura Impuls, (dále jen CA Impuls)
je autorizovaným prodejcem zájezdů vybraných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny smluvní CK informovaly CA Impuls, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK tak, jak vyplývá ze zákona č. 159/1999 Sb. Nabídka zájezdů CA Impuls je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou jejich pořadaletem.

Údaje zveřejněné na stránkách CA Impuls jsou platné v době zadání na web. CA Impuls nezodpovídá za jejich případné následné změny, ani za jejich správnost a úplnost. CA Impuls si také vyhrazuje právo
na chybu v publikovaných cenách, termínech a dalších údajích. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné pouze údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu. Cenu zájezdů CA Impuls nijak nenavyšuje a je stejná jako u pořádající CK. Slevy poskytované CA Impuls a/nebo CK nejsou zpětně nárokovatelné a budou aplikovány pouze na základě požadavku klienta při objednávce zájezdu.

 

II. Objednávka

Každý uživatel může na stránkách CA Impuls vytvořit libovolný počet nezávazných objednávek. CA Impuls však nemá ve chvíli objednání zájezdu klientem informace o tom, je-li daný zájezd volný či nikoli. CA Impuls si vyhrazuje právo nepřesnosti v obdržených objednávkách opravit, stejně jako si vyhrazuje právo odmítnout všechny rozporuplné a neúplné objednávky, nebo objednávky bez platného telefonního čísla, bez informování zadavatele takové objednávky.

Na základě platné objednávky, obsahující všechny potřebné údaje, provede CA Impuls u CK rezervaci zájezdu. Tuto rezervaci lze provést pouze během provozní doby CA Impuls i CK, tedy pouze v pracovní dny v době od 09:00 do 17:00 hod. (mimo státní svátky). Pokud CA Impuls obdrží nezávaznou rezervaci mimo provozní dobu, provede rezervaci zájezdu v nejbližší pracovní den. Pokud to z různých technických a provozních důvodů není možné, CA Impuls neprodleně klienta kontaktuje a dohodne s ním další postup.

Potvrdí-li CK rezervaci zájezdu, zašle CA Impuls klientovi připravenou smlouvu o zájezdu s pokyny pro její vyplnění, její podpis, stejně jako způsob a termín úhrady zájezdu. V případě rezervace letenek a hotelů CA Impuls zašle pouze potvrzení rezervace (letenky nebo hotelu) a pokyn ke způsobu platby a termínu úhrady zájezdu. CA Impuls odesílá tyto dokumenty a pokyny klientovi na své náklady. Termíny pro platbu jsou pro klienta závazné. Klient je povinen je dodržet a v termínu uvedeném v pokynech zaslat zpět do CA Impuls doklad o provedené platbě, v případě rezervace zájezdu zaslat společně s dokladem o platbě také podepsanou smlouvu o zájezdu. Pokud klient CA Impuls neuhradí platbu za rezervaci ve stanoveném termínu, může ze strany CA Impuls nebo CK dojít ke zrušení rezervace.

 

III. Platba

Termíny, výše a způsob platby stanovuje cestovní kancelář, která zájezd prodává. Výše zálohy je zpravidla 50 % z plné ceny zájezdu, doplatek
do plné výše ceny zájezdu pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby, tj. nástupem na zájezd.

Klient obdrží od CA Impuls přesné pokyny týkající se platby za služby (zájezd, letenka, rezervace hotelu, ostatní služby). Pokyny jsou závazné
a klient bere na vědomí, že při neuhrazení plateb ve stanoveném termínu může dojít ze strany CA Impuls nebo CK ke zrušení rezervace. Zájezdy charakteru „na poslední chvíli“, zájezdy objednávané méně, než jeden kalendářní měsíc před nástupem na zájezd a ostatní služby (hotely, letenky, cestovní pojištění, vstupenky, jízdenky) hradí klient v plné výši uvedené ceny jednorázově na účet CA Impuls, případně po dohodě s CA Impuls přímo
na účet dané CK v pobočce příslušné banky a to bankovním převodem, složením hotovosti v bance.

Klient souhlasí s tím, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, kdy pořádající CK rezervaci příslušného zájezdu nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků, avšak bez nároku na náhradu škody. Letecké společnosti si vzhledem si vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku, který některé CK hradí ze svých prostředků, jiné tyto příplatky účtují svým klientům. Podmínky stanovené cestovními kancelářemi jsou klient i CA Impuls povinni akceptovat.

Smlouva o zájezdu nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany CK a doručením smlouvy o zájezdu objednavateli.

 

IV. Cestovní doklady

Platné cestovní doklady jsou plně v odpovědnosti klienta, který je povinen ověřit si všechny potřebné informace pro vstup do zvolené destinace (destinací) nebo tranzitních států. Vízové formality si klient musí zajistit sám
a včas ještě před vycestováním. CA Impuls nenese žádnou odpovědnost
za neplatné nebo neudělené cestovní doklady a víza. Klient bere na vědomí, že v takovém případě může hradit storno poplatky v plné výši. Bližší informace o destinacích a požadovaných cestovních dokladech naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz).

Vouchery, letenky a jiné doklady opravňující klienta k čerpání služeb mu budou zaslány CA Impuls nebo CK. Klient je povinen zkontrolovat si po jejich obdržení věcnou správnost všech uvedených údajů, které musí souhlasit se smlouvou o zájezdu (v případě zájezdů), případně elektronickou objednávkou (letenky, hotely a ostatní služby).

 

V. Storno podmínky

Klient má právo zrušit objednanou službu. Pokud službu zruší ještě před složením zálohy nebo podpisem smlouvy, je stornování služeb bez poplatků. Pokud klient uzavřel smlouvu o zájezdu a uhradil zálohu, řídí se storno podmínky podmínkami příslušné cestovní kanceláře, v případě letenek
a hotelů storno podmínkami příslušného hotelu nebo letecké společnosti.

Klient může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou a to buď elektronickou formou na e-mailové adrese info@caimpuls.cz, nebo poštou
na adresu Vladimíra Houšťavová cestovní agentura Impuls, Štefánikova 1155, 742 21 Kopřivnice. Den rozhodný pro platné zrušení rezervace je den doručení písemného odstoupení od smlouvy CA Impuls. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo zájezdu a podpis objednavatele.

 

VI. Reklamace

Reklamace zájezdů doporučujeme objednavateli zaslat písemně, nejlépe
s připojeným reklamačním protokolem z místa pobytu, potvrzeným
i delegátem CK, včetně fotografií, apod. Vše doporučujeme zaslat na e-mail info@caimpuls.cz případně doporučeně na adresu Vladimíra Houšťavová cestovní agentura Impuls, Štefánikova 1155, 742 21 Kopřivnice. Vladimíra Houšťavová cestovní agentura Impuls jakožto cestovní agentura podle zákona nezodpovídá za služby poskytované CK, která za své produkty plně odpovídá a také vyřizuje jejich případné reklamace. Jakmile CA Impuls obdrží reklamaci se všemi podklady, neprodleně ji předá příslušné CK, která je povinna se k ní vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě.